Nick Vacula (самозакоханий холодильник) (nick_vacula) wrote in lj_ukrainian,
Nick Vacula (самозакоханий холодильник)
nick_vacula
lj_ukrainian

 • Mood:
 • Music:
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=2&uselang=en_LJ

FAQ Question #2
How do I edit or delete a journal entry I wrote?
Як мені відредагувати чи видалити написаний мною журнальний запис?
Entries can be edited or deleted by going to the Edit Journal Entries page.
Записи можна редагувати чи видаляти, перейшовши на сторінку Редагувати Запис Журналу.

(Read More)
(Читати далі)
Remember that once you edit or delete an entry, there is no way to reverse this.
Пам'ятайте, що після того, як ви відредагуєте чи видалите запис, ви не зможете повернути зміни назад.
If you delete an entry, any comments left on it will also be made inaccessible.
Якщо ви видалите запис, усі залишені до нього коментарі також будуть недоступні.
If you think you might change your mind, you should save the text elsewhere before making the change.
Якщо ви гадаєте, що потім можливо передумаєте, вам слід зберегти текст у іншому місці, перш ніж його змінювати.


Using the Web Interface
Використання Веб Інтерфейсу.

Go to the "Post Comments" or "Read Comments" page for the entry you want to edit.
Перейдіть на сторінку “Публікувати Коментар” чи “Читати Коментар” для запису, який ви хочите відредагувати.
You can get to these pages by clicking on the entry's comment links if comments are enabled, or by using your Calendar view.
Ви можете дістатися до цієї сторінки, клацнувши на посилання до коментарів запису, якщо коментарі дозволено, або використовуючи Календар.
Click on the Edit Entry button (shown right) on the small blue toolbar near the top of the page.
Клачніть на кнопку Редагувати Запис (зправа) на маленькій синій панелці зверху сторінки.
(Note that this button or link may vary according to journal layout.)
(Врахуйте, що ця кнопка чи посилання можуть набувати різного вигляду залежно від вигляду журналу.)
This will take you to the Edit Journal Entries page for that entry.
Далі ви потрапите на сторінку Редагувати Запис Журналу для цього запису.

You can also access the Edit Journal Entries page directly by going to
Ви також можете дістатися до сторінки Редагувати Запис Журналу відразу, перейшовши на http://www.livejournal.com/editjournal.bml.
This page allows you to choose an entry to edit either from your most recent entries or from a specific date.
Ця сторінка дозволить вам вибрати запис для редагування або із числа ваших останніх записів або за вказаною датою.

From there you can make the changes you want.
Там ви зможете зробити будь-які зміни.
To edit an entry, make the changes to the text (and/or the entry's date and other options) and click the Save Entry button to save your changes.
Для редагування запису зробіть зміни у тексті (і/або дату запису та інші (властивості)параметри)) і клацніть на кнопку “Зберегти Зміни” для збереження ваших змін.
You may preview your changes by clicking the Preview button, or spell check your entry by clicking the Spell check button.
Ви можете попередньо переглянути ваші зміни, клацнувши на кнопку “Попередній Перегляд”, чи перевірити правопис вашого запису, клацнувши на кнопку Перевірити Правопис.

To delete an entry, click the Delete Entry button.
Щоб видалити запис, клацніть на кнопку Видалити Запис.
You can also delete the entry by deleting all the text from the body of the entry and clicking Save Entry.
Ви також можете видалити запис, якщо зітрете увесь текст із тіла запису і (клацните) натисните на кнопку Зберегти Запис.


Using a Downloadable Client
Використання Автономних Клієнтів

Many clients available for download can edit and delete journal entries. For information on a specific client, consult its documentation or its menu options.
Можна стягнути багато клієнтів, які вміють редагувати і видаляти записи. Інформацію про кожен клієнт можна знайти у його документації чи у меню опцій (команд).


Error Messages
Повідомлення про Помилки.
While editing or deleting entries, if you receive the error message "Client error: Invalid text encoding: Cannot display non-Unicode posts unless default encoding has been selected", see http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=133.
Якщо редагуючи чи видаляючи запис, ви отримали повідомлення “Помилка клієнта: Невірне кодування тексту: Неможливо відобразити не Юнікод записи доки не вибрано кодування за замовчуванням”


Further Reading

* How do I edit or delete an entry in a community?
Як мені редагувати чи видаляти записи у спільноті?
* How does my Calendar work?
Як працює мій календар?

http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=215&uselang=en_LJ

FAQ Question #215
How do I search my journal?
Як я можу робити пошук у мому журналі?
How can I find a particular entry or comment?
Як я можу знайти окремий запис чи коментар?
LiveJournal does not provide an automatic search of your journal's entries.
LiveJournal не надає автоматичний пошук для ваших записів.
However, there are a few navigational tools you can use to find old entries or comments.
Проте, є декілька навігаційних засобів, які ви можете використати для пошуку старих записів та коментарів.

(Read More)
The month view of a journal (http://www.livejournal.com/users/exampleusername/yyyy/mm/) will display all entries made in that journal in that month, listing them by date/time and by the subject line of the entry. (For community entries, it will also display the username of the person who posted the entry.)
(Що)Помісячний вигляд журналу (http://www.livejournal.com/users/exampleusername/yyyy/mm/) відображає усі журнальні записи за місяць, перелічуючи (показуючи) їх за датою/часом та темою запису. (Для записів у спільноті також буде показано ім'я користувача, який опублікував запис.)
If you remember the subject line used for the entry you are searching for, you can use this method to find the entry.
Якщо ви пам'ятаєте тему запусу, який ви шукаєте, то можна скористатися таким методом пошуку запису.

If you remember the approximate date of the entry you are looking for, you can use the Day view of the journal (http://www.livejournal.com/users/exampleusername/yyyy/mm/dd/) to view all entries made on that day. Most styles provide a way of going to the next or previous day.
Якщо ви пам'ятаєте приблизну дату запису, який ви шукаєте, ви можете скористатися (Що)Поденним виглядом журналу (http://www.livejournal.com/users/exampleusername/yyyy/mm/dd/) щоб переглянути всі записи, зроблені в певний день. Більшість стилів надають можливість перейти до наступного чи попереднього дня.

Both of these views can also be accessed through the Calendar or Archive for that journal.
Обидва ці відображення доступні також і з Календаря або Архіву журналу.

You may use the Tags feature or the Memories feature to access entries that you have previously categorized. Both of these features are useful for marking or saving posts in a way that will allow you to find them later.
Ви можете використати Теги чи Вибране аби доступитися до записів, які ви попередньо категоризували. обидві ці можливості вживаються для створення чи зберігання записів таким чином, щоб дозволити вам їх знайти пізніше.


FINDING COMMENTS
ПОШУК КОМЕНТАРІВ

When you are logged in, your Recent Comments page (http://www.livejournal.com/tools/recent_comments.bml) will display the most recent comments that you have received and posted.
Коли ви залоговані, сторінка ваших Останніх Коментарів (http://www.livejournal.com/tools/recent_comments.bml) відображатиме останні коментарі, що ви отримані і опублікували.
(Please note that the comments received will only include comments that were posted to your journal, and will not include comments you receive to community entries, or responses to comments you have left in other journals. The comments posted will include comments you have posted in any journal or community.)
(Майте на увазі, що тримані коментарі складатимуться лише із коментарів, що були опубліковані у ваш журнал, і не включатиме отримані вами коментарі із записів у спільнотах, чи відповіді на коментарі, залишені вами у інших журналах. Опубліковані вами коментарі будуть складатися із ваших коментарів, залишених у будь-якому журналі чи спільноті)
The number of comments displayed on this page depends on your account type.
Кількість коментарів, що відображаються на сторінці, залежать від типу вашого рахунку.

Aside from this page, LiveJournal does not provide any method of displaying comments that you have received, or of searching through a journal to find a particular comment. If you remember what entry it was a comment to, you can use the instructions above to locate the entry in question, and then view the Read Comments page for that entry. You can also navigate through entries. (Please note that if comments have been disabled on the journal or on that specific entry, existing comments will not display.)
Окрім цієї сторінки, LiveJournal не надає інших методів показу коментарів, що ви отримали, чи можливість пошуку у журналі для знаходження певного коментарю. Якщо ви пам'ятаєте запис, до якого було зроблено коментар, ви можете використати вищенаведені інструкції, щоб віднайти запис (у питанні), а потім переглянути сторінку Читати Коментарі для цього запису. Ви також можете пройтися записами. (Будь-ласка, врахуйте, що у разі, коли коментарі для певного запису у журналі заборонено, існуючі коментарі не відображатимуться)

If you have chosen to receive comment notification e-mails
Якщо ви обрали опцію отримувати сповіщення про коментар на email
(http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=62), and you save the e-mails that you receive, you may be able to find a particular comment by using your mail client to search through these e-mails.
і ви зберігаєте отримані e-mail, ви зможете відшукати певний коментар, використовуючи пошуку серед таких листів засобами вашого поштового клієнта.
For information on whether or not your mail client allows you to search through messages, please consult your client's documentation.
За інформацією, чи підтримує ваш поштовий клієнт можливість пошуку серед повідомлень, звертайтесь до документації вашого клієнта.
Please note that LiveJournal cannot provide instructions for doing this, or guarantee that this method will work.
Врахуйте, що LiveJournal не надає інструкцій, як це зробити, і не може гарантувати, що цей метод буде працювати.


FURTHER READING

How does my calendar work?
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=70
Як працює календар?

Where can I get an RSS or Atom feed for my journal?
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=149
Як мені одержати RSS or Atom feed для мого журналу?

What are tags? How do I use them?
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=226
Що таке теги? Як мені їх використовувати?

What are "Memories"? How do I use this feature?
http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=47
Що таке “Вибране”? Як мені працювати із цим засобом?

http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=26&uselang=en_LJ

FAQ Question #26 What does the "Text Formatting" option do?
Що робить параметр “Форматування тексту”?
The "Text Formatting" option on the Update Journal page controls whether auto-formatting is enabled or disabled.
“Форматування тексту” на сторінці Поновлення Журналу контролює, чи авто-форматування є увімкнено чи вимкнено.
(Read More)
By default auto-formatting is enabled. Auto-formatting does the following: * Automatically inserts breaks between lines for you.
За замовчуванням авто-форматування є увімкнене. Авто-форматування робить наступну річ: * Автоматично вставляє переноси між рядками для вас.
If you hit enter to move down to the next line, that is how the post will appear on your journal. * When linking to a site, some HTML will be created for you.
Якщо ви натиснните ввід (enter) щоб перейти на новий рядок, то у вашому журналі з'явиться запис. * Коли ви будете посилатися на сайт, то для вас утвориться деякий HTML код.
For example, if you type http://www.livejournal.com/ in an entry, it automatically becomes a link: http://www.livejournal.com/
Наприклад, якщо ви наберете http://www.livejournal.com/ у записі, то це автоматично перетвориться у посилатння: http://www.livejournal.com/
If you prefer to format your entries manually (for example, using
to create a line break), then you should select "None" for the "Text Formatting" option.
Якщо ви надаєте перевагу ручному форматуванню вашого запису (наприклад, створюючи переноси рядків), тоді вам слід вибрати "Відсутнє" для параметру "Форматування Тексту".
If you don't know what you want, you probably want to leave it as "Auto". Alternatively, you can disable auto-formatting using the LiveJournal-specific tag . This is particularly useful if you want to disable it for only part of an entry. Further Reading * How do I use an lj-cut? What are the other LiveJournal-specific tags?
Якщо ви не знаєте, що саме вам потрібно, то варто залишити значення “Автоматично”. Крім того, ви можете вимкнути авто-форматування, використавши специфічні LiveJournal-теги. Зокрема їх можна застосувати, якщо ви хочете заблокувати лише частину запису.
Читати далі.

Як мені користуватися lj-cut?
Де є інші специфічні LiveJournal-теги?

http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=32&uselang=en_LJ

FAQ Question #32
How do I add my current mood or music to my entries? How do I change my mood theme?
Як мені додати настрій чи музику до мого запису? Як мені змінити мою тему настроїв?

In order to add your current mood or current music to a journal entry, you can use the Update Journal page. Use the Modify Journal page to change the mood theme your journal uses.
Аби додати ваш поточний настрій чи музику до запису у журналі, ви можете скористатися сторінкою Поновити Журнал. Скористайтеся сторінкою Змінити Журнал, щоб поміняти тему настроїв, що використовує ваш журнал.

(Read More)
Using the Web Interface
Використання Веб Інтерфейсу.

The Update Journal page shows fields for "Mood" and "Music" at the bottom of the page.
Сторінка Поновити Журнал містить поля для “Настрою” і “Музики” внизу.

To enter your current mood, you can select an option from the dropdown list next to "Mood", or you can leave the selection blank and type your mood into the text box provided to the right.
Щоб ввести ваш поточний настрій, ви можете вибрати параметр із спадного (низхідного) списку біля “Настрій”, або ви можете залишити це поле пустим і написати ваш настрій у текстове поле, розташоване зправа.
Using the Update Journal page, you may also combine a choice from the drop-down list with a mood that you enter yourself.
Використовуючи сторінку Поновити Журнал, ви можете також комбінувати вибір із спадного (низхідного) списку разом із настоєм, що ви ввели власноруч.
This will cause the icon corresponding to the preset mood to display along with the text that you enter, allowing you to show appropriate icons for your own custom moods.
Це спричинить відображення відповідної піктограми разом із введеним вами текстом, дозволяючи вам показувати влучні піктограми для ваших власних настроїв.

To enter your current music, type it into the text box provided next to "Music".
Щоб ввести вашу поточну музику, введіть її у текстове поле поруч із “Музика”

Using a Downloadable Client
Використання Автономних Клієнтів

Many downloadable clients also support the ability to add this data to your entries.
Багато автономних клієнтів також підтримують можливість додавати ці дані до ваших записів.
Some clients can even "auto-detect" the music playing in your preferred music player, so that you don't have to type it in.
Деякі клієнти можуть навіть “автоматично визначити“ музику, що грає, у вашому попередньо вказаному музичному програвачі.
Consult your preferred client's documentation and menu options for details.
Звертайтеся до документації обраного вами клієнта та його меню опцій (команд) за деталями.

If you type in a mood yourself that corresponds exactly to a mood from the dropdown list, it may display with the correct mood icon. However, not all clients support this functionality.
Якщо ви власноруч впишете ваш настрій, який точно співпадає з одним із настроїв спадного (низхідного) списку, він може відобразитися разом із відповідною піктограмою настрою. Проте, не всі клієнти підтримують


Mood Themes
Теми Настроїв.
If you would like any moods that you select from the dropdown list to appear with a small icon to accompany them, you can select a mood theme for your journal. If you have a Paid Account, you have the ability to create your very own custom mood theme.
Якщо ви хочете, щоб будь-який настрій, що ви вибрали із спадного (низхідного) списку, з'являвся разом із маленькою супровідною піктограмою, ви можете вибрати тему настроїв для вашого журналу. Якщо у вас платний рахунок, ви можете створювати свої специфічні теми настроїв.

Visit the Modify Journal page while logged in, and scroll down to the section labeled "Mood Icons". Here, you can select a theme from the dropdown list. To preview the available themes, click the (preview) link next to the dropdown list, or visit the LiveJournal Moods page. Select the theme you want to use from the list, and save your changes.

Відвідайте сторінку Змінити Журнал, коли ви зареєстровані в системі, і перейдіть донизу, до секції, підписаної “Піктограми Настроїв”. Тут ви можете вибрати тему із спадного (низхідного) списку. Аби попередньо переглянути доступні теми, клацніть на (попередній перегляд) посилання поруч із спадним (низхідним) списком, або відвідайте LiveJournal сторінку настроїв.

Further Reading

* What are the Paid Account benefits?
Які переваги надає платний рахунок?

http://www.livejournal.com/support/faqbrowse.bml?faqid=91&uselang=en_LJ

FAQ Question #91
What is the "Entry is backdated" option? How do I use it?
Що таке функція “Запис попереднім числом”? Як мені її використовувати?
Setting the "Entry is backdated" option means that the entry will appear at the date and time you specify on Recent, Calendar, and Day views, but the entry will not appear on the Friends view or in data feeds (such as RSS or Atom feeds).
Застосування функціЇ “Запис попереднім числом” означає, що запис з'явиться в той день і час, що ви вкажете на відображеннях (поданнях) Останні, Календар чи Дні, але запис не з'явиться на відображенні Друзі чи на інших відображеннях (таких як RSS чи покрокові Atom)

(Read More)
Читати Далі.
The "Entry is backdated" option is available for each journal entry in an individual journal. It is found on the Update Journal page, and it can also be modified later when editing an entry.
Функція “Запис попереднім числом” доступна для кожного запису в особистому журналі. Вона розташована на сторінці Поновити Журнал, і її можна змінити пізніше під час модифікування запису.

You cannot backdate entries to communities, because a community is usually a forum for recent news or events in which backdating is unnecessary.
Ви не можете зробити запис попереднім числом у спільноту, тому що спільнота зазвичай використовується як форум для останніх новин чи подій, дляяких записи попереднім числом є непотрібні.

The date and time of a backdated entry do not have to be in the past. You should also use this option if you would like to make an entry with a future date or time. If you give an entry a future date or time without selecting the "Entry is backdated" option, and subsequently try to make a post dated earlier than your future-dated post, you will encounter an error and LiveJournal will not accept the entry.
Дата і час запису попереднім числом не можуть бути у минулому. Ви повинні використовувати цю можливість також тоді, коли ви бажаєте зробити запис із майбутньою датою чи часом. Якщо ви вкажете для запису майбутню дату чи час, не вибравши параметр “Запис попереднім числом”, і надалі спробуєте опублікувати запис раніше, аніж вказано у вашій майбутній даті запису, то ви одержите помилку і LiveJournal не прийме ваш запис.

On someone's Friends page or in your data feeds, the placement of your journal entries is based on when you actually posted them, not on the dates and times you entered. Checking the "Entry is backdated" box prevents your entry from appearing in these locations.
На чужих сторінках стрічка Друзів чи на вашій черзі записів, розташування ваших журнальних записів базується на даті їх публікації, а не на даті і часі, що ви вказали. Увімкнення галочку “Запис попереднім числом” дозволить і вашому запису з'явитися серед цих записів.

The option doesn't have any effect on your own Recent Entries pages, because sorting of the entries there is always based on the date and time you specify, and you can always find an entry through the Calendar view.
Параметр ніяк не впливає на ваші власні Останні Записи, тому що порядок відображення записів там базується на вказаних вами даті і часу, і ви завжди зможете знайти ваш запис через відображення Календар.


------

Відреагувати на конструктивні зауваження зможу мабуть тільки ввечері.
Крім того я не впевнений із перекладом наступних речей:
- Recent, Calendar, and Day views
- RSS or Atom feeds
Tags: faq, faq-2, faq-215, faq-26, faq-32, faq-91
Subscribe

 • Сучасні технології на службі команди

  Ті, хто регулярно читає цю спільноту, знають, що нещодавно наша команда переклала LJ українською на 100%, а також ми розробили словник LJ, який…

 • Як допомогти?

  Найкращою допомогою буде приєднання до нашої команди! Ми постійно зацікавлені у появі нових перекладачів LJ українською. Утім, якщо з якихось причин…

 • Зміни у спільноті

  У зв’язку із запровадженням у спільноті записів виключно для учасників команди, яка містить інформацію особистого характеру, спільнота зазнала певних…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments